เข้าสู่วัยเก๋า ด้วยสุข 5 มิติ

January 11, 2018

ในช่วงบั้นปลายชีวิตของคนเราย่อมต้องก้าวเข้าสู่ “วัยชรา” ทั้งสิ้น “วิทยาลัยผู้สูงอายุ” จึงเป็นทางออกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ “สังคมวัยเก๋า” ได้เต็มรูปแบบด้วยกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มศักยภาพของคนวัยเก๋าทั้งสุขภาพกาย จิตใจ และเพิ่มคุณค่าของตัวเองให้เป็นที่ยอมรับในสังคม วิทยาลัยผู้สูงอายุไทนาป่าแซง อยู่ในความดูแลของศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะตำบล สนับสนุนโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สสส.)

เป็นศูนย์รวมของคนวัยเก๋าที่จะมาสร้างมิตรไมตรี และพร้อมที่จะรับรู้เรื่องราวดีๆ ที่ทางคณะทำงานได้จัดสรรกิจกรรมต่างๆ มาให้ โดยใช้สุข 5 มิติมาเป็นตัวหลักในการดำเนินงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ นายวชิระ มาประสม นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง กล่าวว่า วัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งวิทยาลัยผู้สูงอายุไทนาป่าแซงเพื่อต้องการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วมจะต้องมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปจึงจะเป็นนักเรียนของวิทยาลัยได้ อีกทั้งยังให้สอดคล้องกับแผนโครงสร้างวิทยาลัยและการเพิ่มของผู้สูงอายุในตำบลเพื่อก้าวเข้าสู่ผู้สูงวัยอย่างแข็งแรง “ตั้งแต่มีวิทยาลัยผู้สูงอายุได้เห็นความรัก ความสามัคคีของคนในตำบลทั้ง 10 หมูบ้านเพิ่มมากขึ้น สังเกตได้จากการพูดจา พบปะถามไถ่ ให้กำลังใจซึ่งกันและกันของผู้สูงอายุ และลูกหลานได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุมากขึ้น” นายวชิระ กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth